top of page
  • Writer's picturePozitivna Psihologija

Interaktivno predavanje + vikend obuka. UŽIVO Beograd!

Updated: Jun 7, 2022


Kada ste poslednji put pomislili: "Ne znam šta sa svojim životom da radim."?

Koliko ste puta prošli najrazličitija razočarenja u poslednjih 2 godine?


Da li ste se osetili na bilo koji način marginalizovano/isključeno iz društva?

Šta ako je SADA najveća prilika za vaš lični rast?


 

10., 11. i 12. JUN 2022. UŽIVO u Beogradu.

 

Ovo nije tamo neki događaj. Ovo je naš život.

----

Postoje dve opcije učešća u psihološko edukativnom i iskustvenom programu.

Možete uzeti separatno učešće (samo 10.6.2022.) a za maksimiziranje učinka birate sve zajedno.

 

Učesnici celokupnog programa imaju sve darove koje sva tri dana pružaju + dodatne nagrade.

Opcija samo vikend - nije opcija :)

----

10. JUN 2022. 19h - 21h u Beogradu uživo (lokaciju objavljujem učesnicima) interaktivno predavanje, ujedno i uvod u transformativni vikend za lično osnaživanje i uspostavljanje zdravog životnog, psihološkog pulsa.

Veče je posvećeno onima koji žele da iskuse uživo, kako edukativni program mentalnog zdravlja, života nakon traume, reintegracije u društvo i uspostavljanja zdravog odnosa sa sobom.

Može se potpuno separatno učestvovati i isto tako je ostavljena mogućnost da ako nakon samog iskustva, učesnici ipak odaberu da ne odlažu svoj progres, svakako mogu da uz adekvatnu kompenzaciju, učestvuju u dvodnevnom sveukupnom procesu samoosnaživanja.

----

*informacije o investiciji, načinu uplate i rezervaciji mesta u nastavku, ispod.

----

11. & 12. JUN 2022. u Beogradu uživo dvodnevna iskustveno transformativna psihološka grupa, okuplja se sa namerom prepoznavanja sopstvenih kako nesigurnosti, strahova, doživljene slabosti samopouzdanja i sl., tako sa svrhom osnaživanja najpre najvažnijih ličnosnih karakteristika:

od uspostavljanja hrabrosti,

posvećenosti sebi i svojim aspiracijama,

zatim prepoznavanja komunikacionih veština,

emocionalne zrelosti i konačno i najvažnije

lične spremnosti da zdravom socijalizacijom i stručnom podrškom, prevazilazimo gubitke, nesigurnosti, osećanja nevrednovanja sebe i da:

gradimo lične izvrsnosti,

jasno postavljamo granice,

razvijamo samoupravljanje i vrhunsku efikasnost u korišćenju vremena, zarad istinski nagrađujućeg života, koji je na nama da stvaramo.

----

*pojedine sekvence događaja šaljem samo potvrđenim učesnicima

----


Investicija:

10. JUN 2022. 19h-21h 1.500,00 dinara (hiljadupetstodinara)

CEO PROGRAM: 10.11. & 12.6.2022. 14.000,00 (četrnaesthiljadadinara)

----

UPLATOM ste rezervisali svoje mesto i učešće.

----

Info za uplate na dinarski račun:

Agencija Afirmative

Beograd

Svrha: lična edukacija

Račun: 165-0007006615079-03

Iznos: (zavisi od programa koji birate)


*rok za uplate su do i zaključno sa 9.6.2022. do ponoći (vremenska zona u Srbiji).


Možete i elektronski uplatiti ili na bilo kom drugom mestu: pošta, platni punktovi, banke, elektronski transfer...

Za pravna lica: OBAVEZNO dostaviti podatke firme emailom.

----

Po izvršenoj uplati, Vaša je obaveza da mi na email: kontakt@pozitivnapsihologija.com pošaljete sliku/dokaz o uplati, ime i prezime, kao i paket koji ste odabrali.

----

Posle ovog koraka, a nakon što su sredstva na računu, dobijate potvrdu da ste učesnik, račun na email, a same instrukcije šaljem objedinjeno svima, po zatvaranju kruga - jer postoji limit na broj učesnika.

----

Refundacije novca nakon uplate ne postoje, kao ni prebacivanje sredstava na drugog učesnika.

Nepojavljivanjem gubite kako pravo učešća, tako i uložena sredstva.

Naknadne reklamacije neće se uzimati u obzir.

Samom uplatom smatra se, da ste pročitali u potpunosti SVE detalje, kao i da se sa istim slažete.

PRAVILNIK O UČEŠĆU NA PREDAVANJU I OBUCI


Svaki učesnik garantuje i odgovara za tačnost svojih podataka, kao i poštovanje dole navedenih propisa u vezi sa održavanjem predavanja i obuke.


Za vreme trajanja predavanja i/ili obuke, zakonom je zabranjeno snimanje, video ili audio, te dalja distribucija materijala, te se samim učešćem smatraju odgovornim pred zakonom za kršenje navedenog pravila i tako će se tretirati.


Samo predavanje/obuka mogu uključiti fotografisanje i video snimanje od strane organizatora, za potrebe edukacije, dok se učesnici koji ne žele biti zabeleženi, obavezuju na pismeno obaveštavanje unapred tim povodom.


Podnošenjem prijave za učešće, podnosilac prihvata i daje svoju bezuslovnu i neopozivu saglasnost Organizatoru (Biljana Bedričić PR Agencija Afirmative) da se materijal programa, kao i podeljeni sadržaj na istom, tretira kao isključivo autorsko pravo, te da se bilo koja informacija, te dobijeni materijal, ne sme dalje reprodukovati, objavljivati, tretirati kao svoje. U suprotnom, bilo koje lice - učesnik za isto, odgovara pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.


Organizator se obavezuje da sve dostavljene podatke, kao i sam sadržaj interaktivnog programa ne stavlja na raspolaganja trećim licima, te koristi isključivo u svrhe realizacije programa. Izuzetak od navedenog, jeste, za slučaj da dođe do bilo kakvog spora, kada se predmet predaje nadležnim organima.


Učesnici se obavezuju da poštuju različitosti bilo koje vrste, te da ukoliko postoji bilo koja povreda prava učesnika istog momenta obaveste organizatora.


Organizator se ne smatra odgovornim za kršenje bilo kakvih prava učesnika, zloupotrebu podataka od strane trećih lica.


Organizator zadržava pravo da prihvati ili odbije učešće određenog lica, sa kojim je na bilo koji način u do sada održavanim projektima ili ličnoj saradnji, saradnja bila neuspešna, nerazrešena ili jasno prekinuta bez ikakvih dugovanja.


Za svako lice koje odgovara gore navedenoj stavci, organizator zadržava svo pravo, da eventualno uplaćeni novac učesniku refundira, bez ikakvog daljeg obrazloženja, te se time smatra, da je pravo svih ostalih učesnika, da u emocionalno sigurnom okruženju, rade na svom psihološkom razvoju, zadovoljeno.


U slučaju spora između Organizatora i učesnika, nadležan je sud u Beogradu.


Podnošenjem prijave i uplatom investicije za program, smatra se da je podnosilac prijave u potpunosti prihvatio sve odredbe predviđene ovim pravilnikom.


Radujem se svima koji odaberu put svesnosti i uzmu učešće u ovom prebogatom iskustvu!

Biljana Bedričić

Comments


bottom of page